top of page
logoskygge12_edited.png

Utleie av leilighet

ORIENTERING OM VILKÅR FOR UTLEIE AV LEILIGHET

Borettslagets vedtekter har i § 10 regler om adgangen til utleie som er i samsvar med borettslagslovens regler.

 

Disse reglene gjelder ikke bare ved utleie, men ved alle former for overlatelse av bruken til andre, for eksempel ved utlån eller bytte uansett om dette skjer mot vederlag eller ikke. Ved utleie skal man alltid søke styret om samtykke. Dette fremgår uttrykkelig av § 10 i vedtektene. Det gjelder uansett om man måtte mene at man oppfyller vilkårene. Styret skal alltid ha mulighet til å vurdere om vilkårene for bo- og eier tid og øvrige vilkår for utleie er til stede.

Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele leiligheten til andre for en periode av inntil tre år under forutsetning av at andelseieren selv, andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje, fosterbarn av andelseieren eller ektefellen har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av leiligheten til andre når;

- andelseieren er en juridisk person

-  andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste. sykdom eller andre tungtveiende grunner.

-  et medlem av den husstand som bruken skal overlates til er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.

-  bruken skal overlates til noen som har bruksrett etter ekteskapsloven § 68 eller lov om husstandsfellesskap §3 andre ledd.

 

Styret presiserer at det verken etter borettslagets vedtekter eller borettslagsloven er adgang til utleie i andre til feller enn de som er beskrevet ovenfor.

 

§10 Bruksoverlatelse

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av leiligheten til andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele leiligheten til andre for en periode av inntil tre år under forutsetning av at andelseieren selv, andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje, fosterbarn av andelseieren eller ektefellen har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av leiligheten til andre når

 

- andelseieren er en juridisk person.


- et medlem av den husstand som bruken skal overlates til er andelseierens

ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn

av andelseieren eller ektefellen.


- bruken skal overlates til noen som har bruksrett etter ekteskapsloven § 68

eller lov om husstandsfellesskap §3 andre ledd.

Det er ikke anledning til bruks overlatelse i andre tilfeller enn de som er beskrevet i 2.og 3. ledd ovenfor. Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruks overlatelse hvis en eller flere av sameierne ikke bor i leiligheten. Godkjenning kan i alle tilfeller bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Overskridelse av gjeldene rom normer vedtatt av generalforsamlingen anses som saklig grunn til nektelse. Enhver opptagelse av ny medlemmer i husstanden skal meldes skriftlig til styret og vedkommende skal kunne legitimere seg overfor styret.

Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent. En andelseier som selv bor og fortsatt skal bo i leiligheten kan overlate bruken av deler av leiligheten til andre uten godkjenning. Opptagelse av nye medlemmer må godkjennes av styret. At bruken av leiligheten helt eller delvis overlates til andre endrer ikke andelseierens forpliktelser overfor borettslaget eller andre andelseiere. Andelseier som er juridisk person skal utpeke en fysisk person som fullmektig som kan ta i mot meldinger fra borettslaget. Borettslaget kan kreve skriftlig svar på meldinger innen 10 dager.

Dersom flere eier en andel sammen. skal det regnes som bruks overlatelse hvis en eller flere av sameierne ikke bor i leiligheten. At bruken av leiligheten overlates til andre endrer ikke andelseierens egne forpliktelser overfor borettslaget eller andre andelseiere. Den andelseier som har fått samtykke til utleie svarer med andre ord for den man gir tilgang til leiligheten som om man bodde der selv. Utleie av en leilighet uten samtykke fra styret utgjør vesentlig mislighold av de forpliktelser en andelseier har overfor borettslaget og vil også bli påtalt som vesentlig mislighold etter de regler som gjelder for dette i borettslagsloven.

Bakgrunnen for at styret må påtale brudd på reglene er dels at styret både ønsker og har plikt til å sørge for at forholdene i borettslaget er i samsvar med borettslagslovens ufravikelige regler og dels at det er viktig av sikkerhetshensyn at styret har oversikt over hvem som bor i den enkelte leilighet.

Med dette rundskrivet håper styret å ha opplyst om de regler som gjelder i borettslaget slik at vi slipper å påtale brudd på reglene om dette.

Med vennlig hilsen

styret i Fossumsletta borettslag

logo.tif
bottom of page