top of page
logoskygge12_edited.png

Vedtekter

Fossumsletta Borettslag Org.nr.: 951 151 513
 

Vedtatt på generalforsamling 22. desember 1967 med endringer vedtatt 29. mai 1972, 31. mars 1981, 29. april 1992, 10. mai 2005, 19. juni 2007 og 13. oktober 2016
 

§ 1 Formål

Fossumsletta Borettslag er et andelslag som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve eller forestå oppføringen av boligbygg og leie ut boliger i slike bygg til andelseierne på felt G av det regulerte Tokerud feltet. Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

Forretnings kontoret er i Oslo kommune.


§2 Andeler - ansvar

Andelene skal være på ett hundre kroner.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

 

§3 Overføring av andel

Andre enn ektefeller kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Dog kan nære slektninger eller personer som naturlig utgjør en husstand få tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap etter forutgående samtykke fra styret. Styret kan nekte samtykke når det foreligger saklig grunn til det. Har flere arvinger i fellesskap eller et dødsbo ervervet en andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen 6 måneder etter at borettslaget har gitt slikt pålegg, å overdra andelen med borettsinnskudd til en person styret kan godkjenne. Andelens omsettelighet er begrenset, idet andelen kun kan omsettes sammen med den tilhørende leilighet. Knytter det seg borettsinnskudd til andelen, kan andelen ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververen overtar borettsinnskudd. En person kan kun være eier av én andel i borettslaget.
Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding om dette til borettslaget, selv om styrets godkjenning ikke er nødvendig.

 

§ 4 Godkjenning av ny andelseier

Ved enhver overdragelse eller bytte av leilighet, skal søknad sendes borettslagets styre for skriftlig godkjenning av erververen for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. Godkjenning må foreligge før erververen kan ta leiligheten i bruk. Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det. Godkjenning kan likevel ikke nektes dersom andelen er ervervet av ektefelle eller andelseierens eller slektninger i rett- og eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som står i adoptivbarns stilling, eller av noen som andelseieren i minst to år har hatt felles husstand med eller hadde felles husstand med da andelseieren døde.
 

Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme frem til ham
og overdrageren senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom frem til borettslaget.
I meldingen skal gis opplysning om grunnen til avslaget. Har styret ikke innen fristen gitt melding
med nektelse er erververen i alle tilfelle å anse som godkjent. Borettslaget kan stille som vilkår for godkjenning at den nye andelseieren påtar seg personlig ansvar for krav borettslaget har mot overdragende andelseier og som er forfalt de siste 6 månedene regnet fra tidspunkt melding kom frem til borettslaget.

 

§ 5 Godkjenning av juridiske personer som andelseiere

Juridiske personer annet enn fysiske personer kan ikke kjøpe andel i borettslaget. Dette gjelder med unntak for staten, en fylkeskommune eller en kommune. Disse kan til sammen eie inntil 10% av andelene i borettslaget. Dette omfatter også selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet eller kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune. Dette omfatter også stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune. Dette omfatter også selskap, stiftelser eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe leiligheter til vanskeligstilte.
 

Borettslaget har vedtatt regler for fremleie og annen bruks overlatelse av leiligheter, samt regler andelseier skal følge ved klager på brukeren av leiligheten. Styret har fullmakt til å endre disse regler. Erverver av leilighet og den eller de personer bruken av leilighet skal overlates til skal; samtidig med inngivelse av søknad som beskrevet i foregående ledd og §8, skriftlig bekrefte at de godtar borettslagets vedtekter, husordensregler samt reglene for bruks overlatelse og klagebehandling som bindende for seg. Unnlatelse av å inngi slik erklæring skal anses som vesentlig mislighold
av andelseieren.

 

§ 6 Forkjøpsrett

Ved overdragelse av andel har andelseierne i borettslaget eller personer som andelseier har tegnet andel sammen med forkjøpsrett for seg selv eller for slektninger i rett- eller oppstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen går over til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving til søsken eller til noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere andelseieren. Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem tar over andelen etter bestemmelsene i husstands fellesskaps loven §3.
 

Krever flere andelseiere å overta en andel i henhold til ovennevnte forkjøpsrett, bestemmer styret i borettslaget, på grunn av oppsatt prioritetsliste, hvem som skal gå foran. Ved vurdering av prioritet skal styret ta hensyn til den andelseier som har lengst ansiennitet (botid) i laget. Samtlige som har bodd i borettslaget fra starten, og som flyttet inn i nye leiligheter skal anses for å ha lik ansiennitet. Dersom flere som har lik ansiennitet har gjort gjeldende krav om forkjøpsrett, foretar styret loddtrekning mellom partene.
 

Når en andelseier har gjort forkjøpsrett gjeldende, begynner ny ansiennitet å løpe. Leiligheter som blir ledige etter at forkjøpsrett er gjort gjeldende omfattes også av forkjøpsrett. Melding med ønske om bruk av forkjøpsrett skal gis til borettslagets styre. Slik melding anses fremkommet når den er lagt i borettslagets postkasse. Meldingen skal inneholde opplysninger om hvem som har blitt ny eier, kjøpesummen og andre vilkår som kan være av betydning for forkjøpsberettigede.
 

Oppfordring til alle som har forkjøpsrett om å melde seg til borettslaget skal kunngjøres ved oppslag. Fristen for å melde seg er fem hverdager regnet fra kunngjøringen. Den som ikke melder seg innen fristen har mistet sin rett til å gjøre gjeldende forkjøpsrett. Borettslaget kan sette som vilkår for å gjøre forkjøpsrett gjeldende på vegne av en person at denne har innbetalt løsnings summen eller stillet selvskyldner garanti som sikkerhet for slik innbetaling fra en finansinstitusjon som har rett til å tilby slike tjenester i Norge.
 

Fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende er 20 kalenderdager regnet fra borettslaget fikk melding om at andelen har skiftet eier. Fristen er likevel bare 5 hverdager etter at melding om endelig eierskifte er kommet frem dersom borettslaget har fått forhåndsvarsel om at andelen kan komme til å bli overdratt. Med hverdager menes alle dager utenom søndager og helligdager, lørdager, 1. mai og 17. mai. Forutsetningen for denne korte fristen er likevel at forhåndsvarsel har kommet frem til borettslaget minst 15 dager, men likevel ikke mer enn tre måneder før melding om at andelen er overdratt. Disse fristene kan ikke fravikes i avtale eller vedtekter.
 

Krav om forkjøpsrett skal settes frem av borettslaget skriftlig overfor både avhenderen og erververen av andelen. Meldingen må gi opplysninger om hvilken leilighet kravet gjelder, og hvem forkjøpsretten gjøres gjeldende for. Løsnings summen skal betales ved overtagelsen.

Borettslaget forestår overføring av kjøpesummen (løsnings summen). Borettslaget kan kreve innbetaling på forhånd eller garanti fra den som vil benytte forkjøpsretten som vilkår for å gjøre gjeldende forkjøpsretten på vegne av den forkjøpsberettigede.
 

Godkjenner styret den person som andelen ønskes overdratt til gjelder ingen frister for melding om dette. Melding om nektet godkjenning må gis innen 20 dager etter at laget har mottatt søknad om godkjennelse eller mottatt skriftlig beskjed om at andel er eller ønskes overdratt.

I melding om nektelse skal grunnen til nektelsen opplyses og det bør opplyses om at nektelsen er endelig med mindre selgeren eller kjøperen reiser søksmål innen en måned etter at melding om avslag er mottatt til bestridelse av avslaget.

En forkjøpsberettiget erverver har ikke rett til å overta leiligheten før avhenderen og erververen har fått rimelig tid til å områ seg på som minst skal utgjøre 14 dager etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt, godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at vedkommende har rett til å erverve andelen og kjøpesummen er innbetalt.

 

§ 7 Eierskifte gebyr

Borettslaget kan ta et gebyr av den som avhender en andel for arbeid borettslaget har med å godkjenne en ny andelseier som skal avhende sin andel. Gebyret fastsettes av styret og kan ikke overstige fire ganger det offentlige rettsgebyr. Borettslaget kan kreve et gebyr av den som avhender sin andel for å ta imot forhåndsvarsel om salg av andel. Blir forkjøpsrett benyttet skal gebyret tilbakebetales. Gebyret fastsettes av styret og kan ikke overstige fem ganger det offentlige rettsgebyr. Borettslaget kan kreve et gebyr av den forkjøpsrettsberettigede for å gjøre gjeldende forkjøpsrett. Gebyret fastsettes av styret og kan ikke overstige fem ganger det offentlige rettsgebyr.
 

§8 Bruk

Andelseieren skal behandle leiligheten andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av leiligheten og fellesareal må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for borettslaget eller andre andelseiere. Leiligheten kan bare brukes til eget boligformål.
I særlige tilfeller kan styret etter forutgående skriftlig søknad gi samtykke til at en mindre del av leiligheten også benyttes til annet formål som etter sin art ikke kan være til sjenanse eller ulempe
for andre. Trappevask og vask av kjeller ganger, samt fellesrom i kjeller for barnevogner, sykler, sparkstøttinger, ski o.l. utføres av andelseierne selv etter fordeling med mindre styret fastsetter en annen ordning.

 

Mellom kl. 23.00 og 06.00 skal det være ro i leilighetene. Utenfor denne perioden må det ikke drives musikk øvelser, benyttes høyttaler, vedlikeholdsarbeid eller drives annen aktivitet som kan volde sjenanse eller ulempe for naboer. Hus ordens reglene har nærmere bestemmelser om disse forhold. Oppgangene skal holdes rene og ikke benyttes til plassering av sykkel eller annet. Andelseieren plikter å holde leiligheten forsvarlig oppvarmet, også under fravær fra leiligheten.
 

§ 9 Dyrehold

Dyr, herunder fugler kan først anskaffes eller medtas etter at søknad om dette er innvilget av styret. Dette gjelder også ved gjenanskaffelse. Dyrehold kan nektes dersom styret eller de beboere det angår mener at dyreholdet kan være til ulempe og/eller sjenanse for laget og/eller beboerne.

Hold av katt i borettslaget er forbudt. Det er likevel tillatt å holde innekatt. For allerede eksisterende kattehold gjelder samme regler som for hold av hund. Om ikke spesielle forhold foreligger skal styret avslå søknad dersom samme husstand søker om å ta med mer enn en hund. Hunder skal bære lagets registreringsskilter, påført lagets navn og registreringsnummer. Hunder må holdes i bånd innenfor boområdet, og kun luftes av personer over 12 år på dertil egnede steder utenfor boområdet. Greier ikke en hundeeier å overholde disse plikter, kan styret pålegge at vedkommende innen 2 måneder må opphøre med å holde hund.
 

§ 10 Bruks overlatelse

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av leiligheten til andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele leiligheten til andre for en periode av inntil tre år under forutsetning av at andelseieren selv, andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje, fosterbarn av andelseieren eller ektefellen har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av leiligheten til andre når;


- andelseieren er en juridisk person.

- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

- et medlem av den husstand som bruken skal overlates til er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.

 

- bruken skal overlates til noen som har bruksrett etter ekteskapsloven §68 eller lov om husstandsfellesskap § 3 andre ledd. Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruks overlatelse hvis en eller flere av sameierne ikke bor i leiligheten.
 

Godkjenning kan i alle tilfeller bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Overskridelse av gjeldende rom normer vedtatt av generalforsamlingen anses som saklig grunn til nektelse. Enhver opptagelse av nye medlemmer i husstanden skal meldes skriftlig til styret og vedkommende skal kunne legitimere seg overfor styret. Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent. En andelseier som selv bor og fortsatt skal bo i leiligheten kan overlate bruken av deler av leiligheten til andre uten godkjenning. At bruken av leiligheten helt eller delvis overlates til andre endrer ikke andelseierens forpliktelser overfor borettslaget eller andre andelseiere. Andelseier som er juridisk person skal utpeke en fysisk person som fullmektig som kan ta imot meldinger fra borettslaget. Borettslaget kan kreve skriftlig svar på meldinger innen 10 dager.
 

§ 11 Andelseierens vedlikeholdsplikt

Vedlikehold av leiligheten påhviler den enkelte andelseier. Andelseiers vedlikeholdsplikt omfatter også vedlikehold av det uteareal/fellesareal som er tillagt den enkelte andel, så som boder, veranda/balkong m.v. Med vedlikehold menes både å utføre og bekoste. Andelseier sørger for forsvarlig vedlikehold av gulvbelegg, tapet og maling innenfor dører og vinduer i leiligheten. Vedlikeholdsplikten omfatter videre all istandsetting og oppussing av leiligheten med panelovner, dører, ruter, vinduer, låser, nøkler elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens apparattavle eller sikringsboks, og vannkraner.
 

Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlings plater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer, men ikke utskifting av vinduer og ytterdører til leiligheten eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende konstruksjoner og rør som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
 

Vedlikeholdet omfatter også rens av sluk på balkonger. Til indre vedlikehold regnes likeledes alt vedlikehold av servanter, vannbeholdere, bad med tilbehør, klosetter med skåler og spyle kasser, samt istandsetting og opp staking av innvendige kloakkledninger til egen vannlås. Likeså plikter andelseieren å holde vedlike ledninger og innretninger som han selv har satt opp.
 

Andelseieren har plikt til å sørge for at hver leilighet har tilstrekkelig antall røykvarslere og slokkings utstyr og har plikt til å sørge for at dette holdes funksjonsdyktig. Vedlikehold omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skader som har oppstått på grunn av uvær, hærverk og innbrudd. Ny eier av andel har plikt til å utføre vedlikehold, herunder reparasjoner og utskiftinger, selv om dette skulle vært utført av den forrige andelseieren.
 

Alt arbeid som andelseieren plikter å utføre skal andelseieren foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller ikke andelseieren sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader som han plikter å utbedre, kan borettslaget ved styret sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning. Det samme gjelder retting av forandringer som styret ikke kan godkjenne.
 

§ 12 Særskilt om vedlikehold av våtrom

Andelseier har en særlig vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom og våtroms installasjoner. Vedlikehold og fornyelser skal utføres på en fagmessig god og forsvarlig måte slik at lekkasje skader unngås. Andelseier har således plikt til fagmessig installasjon og vedlikehold av tilkoblinger til rør nettet for maskiner som benytter vann, samt plikt til å vedlikeholde gulv med fuktsperre på gulv og vegger, sluk og rør frem til sluk. Ved endring av vegg og/eller gulv i våtrommet skal det legges forsvarlig membran med mindre andelseier kan dokumentere at det er lagt forsvarlig membran.
 

§13 Veggelus, skadedyr og utøy

Andelseieren plikter å holde leiligheten og det uteareal/fellesareal som er tillagt den enkelte andel fri for veggelus, skadedyr og annet utøy. Andelseieren må gi borettslaget melding straks andelseieren oppdager veggelus, skadedyr eller annet utøy, da andelseieren ellers kan bli gjort ansvarlig for dette også i andre leiligheter og/eller andre deler av borettslagets eiendom. Andelseieren er forpliktet til straks for egen regning å fjerne veggelus, skadedyr og annet utøy. Borettslaget har rett til å besiktige leiligheten for å godkjenne at alt er fjernet.
 

§ 14 Borettslagets vedlikeholdsplikt

Borettslaget har plikt til å vedlikeholde det andelseieren ikke har plikt til å vedlikeholde. Dette omfatter blant annet plikt til å vedlikeholde ytterdør fra leilighet, tak, bjelkelag, bærende vegg konstruksjoner. Plikten til å vedlikeholde omfatter bare felles rør, ledninger og kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom leiligheten eller som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
 

§ 15 Forandringer

Andelseieren har ikke anledning til å gjøre forandringer i felles installasjoner som omfattes av borettslagets vedlikeholdsplikt eller i byggets bærende konstruksjoner. Dette gjelder uten

hensyn til om endringen innebærer at felles installasjonen eller den bærende konstruksjonen blir svekket eller ikke. Andelseieren har ikke, uten å ha innhentet skriftlig godkjenning på forhånd fra styret, rett til å foreta noen forandringer ved leiligheten, dens utstyr og innredning eller forandringer som påvirker byggets eksteriør eller interiør mot ute- eller fellesarealer, for eksempel blomsterkasser, markise, radio- og TV-antenne eller parabol. Styret kan pålegge andelseieren å velge løsninger bestemt av styret, f.eks. vindu- eller dør type, men ellers ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Ved oppsetting og erstatning av markiser skal disse være ensartede og fargevalg skal være i henhold til vedtak om dette fattet av styret og/eller generalforsamling. Det samme gjelder gardiner og lignende på balkonger.
 

Alle nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter skal foreligge før søknad om godkjennelse fremlegges for styret. Andelseieren må ikke foreta noe som kan betinge forhøyelse av forsikrings-premie eller andre utgifter for borettslaget. Borettslaget har rett til å føre felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner gjennom leilighetene dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Slike tiltak kan også innebære arbeid og endringer inne i en leilighet. Andelseieren har ved fraflytting ikke rett til å fjerne inventar, ledninger eller andre lignende faste installasjoner eller innredninger som andelseieren har satt opp. Borettslaget har rett til å overta dette uten vederlag. Likeså har borettslaget rett til låser som andelseieren har satt inn og alle nøkler til låser.
 

§16 Plikt til å melde skade og utføre forbyggende tiltak

Andelseieren plikter straks å melde til borettslaget enhver skade som andelseieren har oppdaget eller burde ha oppdaget og som må utbedres av borettslaget eller tredjemann uten opphold. Andre skader på leiligheten plikter andelseieren å gi melding om innen rimelig tid og uten unødvendig forsinkelse. Lar andelseieren være å gi pliktig melding kan andelseieren tape sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for all skade som skyldes forsinkelsen.

Andelseieren plikter for øvrig å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for borettslaget som følge av skade som nevnt over. Er andelseieren selv ikke skyld i skaden, kan forsvarlige utgifter ved tiltaket kreves erstattet, sammen med en rimelig godtgjørelse for utført arbeid. Krav på dekning gjelder ikke der skaden er forårsaket av personer andelseier er ansvarlig for.

 

§ 17 Erstatningsansvar

Andelseieren må erstatte tap som følge av at andelseieren ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt eller som er forårsaket av annen mangel på aktsomhet og all skade som skyldes ham selv, hans husstand, frem leietakere eller andre som andelseieren har gitt tilgang til leiligheten eller uten skjellig grunn, til eiendommen for øvrig. Andelseieren svarer også for skader ved frysing som skyldes ham selv eller noen som andelseieren er ansvarlig for.
 

Plikten til å betale erstatning gjelder likevel ikke så langt andelseieren godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor andelseierens kontroll, og det ikke er rimelig å regne med at andelseieren skulle regnet med dette forholdet på avtaletiden, eller at andelseieren skulle ha overvunnet eller unngått følgende av hindringen.
 

Ny eier av andel er erstatningsansvarlig i forhold til borettslaget og andre andelseiere på samme vilkår som andelseier selv ville vært erstatningsansvarlig. Borettslaget har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v., utover det som dekkes av de forsikringer borettslaget har som huseier. Ansvaret omfatter likevel skader eller tap som skyldes borettslagets mislighold.
 

§ 18 Forsikring

Andelseieren plikter til enhver tid å ha hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade m.v. Borettslaget kan kreve at andelseieren fremlegger forsikringsbevis med vilkår, og kvittering for betalt forsikring. Ved skade på leiligheten skal andelseierens forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før borettslagets forsikring benyttes.
 

Styret avgjør om borettslagets forsikring skal komme til anvendelse ved skade som er forårsaket ved forsett eller uaktsomhet. Dette gjelder uansett om skaden er forårsaket av nåværende andelseier, en håndverker som nåværende andelseier eller en tidligere andelseier har engasjert, en person i andelseiers husstand eller personer andelseieren har overlatt sin leilighet til. Styret kan herunder kreve at andelseieren skal dekke egenandel, beløp som forsikringsdekningen måtte bli avkortet med og andre direkte utlegg som følge av skaden. Bestemmelsene gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller andelseierens bruksareal.
 

§ 19 Borettslagets tilgang til leilighet for inspeksjon og ettersyn

Andelseier plikter å gi den som handler på vegne av borettslaget adgang til leiligheten for periodisk ettersyn for eksempel for gjennomgang av vedtatte intern kontrollrutiner. På samme måte kan borettslaget har adgang til å foreta den inspeksjon som trengs til kontroll med at vedlikeholds-plikten blir oppfylt. Når andelseieren skal overdra leieretten kan borettslaget eller den borettslaget gir fullmakt kreve tilgang til leiligheten for å fastsette hvilke vedlikeholds- eller utbedringsarbeider andelseieren er ansvarlig for og må bekoste før overdragelse av leieretten kan godkjennes.

Unnlatelse av å foreta ettersyn fører ikke til tap av krav eller ansvar for borettslaget verken overfor ny eller nåværende andelseier. Videre plikter andelseier å gi den som handler på vegne av borettslaget adgang til leiligheten i den utstrekning det er nødvendig for å utføre pliktig vedlikehold, herunder reparasjon og utskiftning, lovlige forandringer eller andre arbeider for å forhindre skade på leiligheten eller eiendommen for øvrig. Andelseieren skal varsles i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider og gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

 

§ 20 Særskilt om garasjeplass

De andelseiere som har garasjeplass i Fossumsletta eller Fossum Terrasse borettslag, men ikke har bil, kan overdra sin rett til plass til andre andelseiere i Fossumsletta borettslag. Retten til plass i Fossum Terrasse borettslag kan ikke overdras til noen utenfor Fossumsletta borettslag. Overdragelsen må godkjennes av styret etter skriftlig søknad.
 

Andelseier har plikt til å leie garasjeplass i felles garasje, enten på Fossum Terrasse borettslags område eller på Fossumsletta borettslags område - dersom andelseier eller noen i hans husstand skal disponere bil. Andelseier er da forpliktet til å betale det innskudd og den leie som fastsettes av styret for det respektive borettslaget. Plikten til å leie plass omfatter også firmabil (person-, vare- eller lastebil) som kjøres hjem for nattparkering. Er kjøretøyet for stor til å få plass i garasje, skal den parkeres på et fast sted, anvist av styret og mot den avgift styret fastsetter.
 

Borettslaget har rett til å treffe vedtak om at slik garasje plikt for andelseieren også skal gjelde
selv om andelseieren ikke eier eller disponerer bil. Andelseier er kjent med at gjeste parkeringsplassene på området bare skal benyttes for gjeste parkering og at samtlige gjesteplasser disponeres av Fossumsletta borettslag. Biler ulovlig parkert innenfor boligområdet bort taues for eierens ansvar og kostnad. Styret fastsetter og håndhever regler for parkering innenfor borettslagets område. Gjentatte brudd på parkeringsbestemmelsene utgjør vesentlig mislighold
av  denne vedtektsbestemmelse som anses som vesentlig mislighold av andelseierens plikter overfor borettslaget.

 

§ 21 Styret

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer med like mange varamedlem. Styreleder velges ved særskilt valg. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for et år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Styret velger nestleder og sekretær blant styrets medlemmer.
 

Et styremedlem må ikke være med i behandlingen eller avgjørelse av noe spørsmål som medlemmet selv eller noen nærstående har en klar personlig eller økonomisk særinteresse i. Styremedlemmer varamedlemmer, andre tillitsvalgte har taushetsplikt om det de får vite i egenskap av å opptre på vegne av borettslaget om noen personlige forhold. Taushetsplikten gjelder likevel ikke når ingen har berettiget interesse av at opplysningene holdes hemmelig. Taushetsplikten gjelder også etter fratreden fra tillitsvervet.
 

§ 22 Styrets vedtak

Styret er bemyndiget til å handle på borettslagets vegne i alt hva der hører til den ordinære drift av borettslagets eiendommer. Styret sørger for lovbestemt regnskap og ansetter eller inngår avtale med forretningsfører for borettslaget. Et styremedlem kan ikke være forretningsfører for borettslaget eller for øvrig ha forretninger med dette.
 

§23 Firmategning

Styreleder og et styremedlem i fellesskap tegner lagets firma. Styret kan meddele prokura.
 

§ 24 Generalforsamling

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når minst en tiendedel av andelseierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist, som dog skal være minst tre dager. Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal nevnes i innkallingen når det settes frem krav om det senest åtte uker før generalforsamlingen.

§25 Saker som skal behandles på generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal disse sakene behandles:

 1. Årsberetning fra styret

 2. Årsoppgjøret.

 3. Spørsmål om ansvarsfrihet

Valg av styremedlemmer og varamenn Eventuell godtgjøring til styrets medlemmer Andre saker som er nevnt i innkallingen. Innkallelse skjer ved brev til hver enkelt andelseier med kjent adresse med 14 dagers varsel. Hver andel har en stemme. Andelseier og medlem av andelseiers husstand kan møte som fullmektig for en annen andelseier. Fullmektig må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde på førstkommende generalforsamling med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
 

Styret skal i rimelig tid på forhånd varsle andelseierne om dato for generalforsamling og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bare treffe beslutninger i saker som er angitt i innkallingen. Dersom en sak ikke er nevnt i innkallingen er det ikke til hinder for at det treffes vedtak om innkalling til ny generalforsamling til avgjørelse av forslag som er fremsatt under generalforsamlingen.
 

Står stemmetallet likt, skal styret innkalle til ny generalforsamling hvor saken fremmes på nytt.

Fremmes forslag til avstemming på generalforsamling må det fremgå klart hvilket vedtak generalforsamlingen skal stemme på. Fremmes forslag som krever beslutning med kvalifisert flertall må også hovedinnholdet i saken være beskrevet. Generalforsamlingen kan med samtykke fra forslagsstiller gjøre mindre endringer i et fremsatt forslag. Endringene kan ikke innebære at forslagets prinsipielle innhold endres.
 

§ 26 Generalforsamlingens kompetanse

Beslutninger på generalforsamling treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Det kreves likevel minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer for vedtak om:

 • ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter

  forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
   

 • omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende

  bruksenheter.
   

 • salg eller kjøp av fast eiendom som tilhører borettslaget.
   

 • andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
   

 • samtykke til endring av formål av en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet

  formål eller omvendt.
   

 • tiltak som har sammenheng med andelseiernes bo- eller bruksinteresser og som går

  ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for andelseierne på mer enn 5% av de samlede årlige fellesutgiftene.
   

 • endring av vedtektene med mindre annet er særskilt fastsatt.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av borettslaget karakter krever tilslutning fra samtlige andelseiere. Generalforsamlingen fastsetter husordensregler med alminnelig flertall.
 

§ 27 Revisor

Generalforsamlingen velger revisor som tjenestegjør til ny revisor er valgt.
 

§ 28 Felleskostnader

Andelseieren betaler sin andel av felleskostnader hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnads beløpet med en måneds skriftlig varsel. Ved fastsettelsen av beløpet kan styret ta hensyn til behov for å dekke avsetning til midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.
 

Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye ervervede for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent eller det er rettskraftig avgjort at den nye eier har rett til å erverve andelen. Betaling innen den 1. i hver måned anses som rettidig betaling. Leien betales til forretningsfører eller en av forretningsfører anvist bank.
 

§ 29 Panterett

Borettslaget har i medhold av lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39 pant i andelsbrev og innskudds bevis foran alle andre panteretter. Pantekravet er begrenset til et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangs dekning besluttes gjennomført.

I tillegg har borettslaget pant i adkomst dokumentene i medhold av tekst i adkomst dokumentene og denne vedtektsbestemmelse til sikkerhet for den øvrige del av krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lags forholdet borettslaget måtte få mot andelseieren.

Andelseieren skal i samsvar med dette overlate adkomst dokumentene knyttet til leiligheten til borettslaget. Denne panterett har prioritet etter borettslagets panterett i medhold av lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39. Borettslaget kan ikke vike prioritet med disse panteretter til fordel for pantobligasjoner eller sikkerhetsstillelser andelseieren ønsker å etablere.

 

§ 30 Oppsigelse

Borettslaget kan si opp leiekontrakten dersom leieren ikke svarer sine forpliktelser etter leiekontrakten, borettslagets til enhver tid gjeldende vedtekter, generalforsamlingens vedtak, eller ikke overholder hus ordensreglene. Borettslaget kan heve leieavtalen ved vesentlig mislighold av disse forpliktelser. Leieren plikter da å fraflytte leiligheten.


En oppsigelse av leiekontrakten skal være skriftlig. Oppsigelse fra borettslaget skal være begrunnet. Oppsigelsen skal opplyse om at leier kan protestere skriftlig til utleier innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leier ikke protesterer innen fristen, taper leier sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jfr. dens § 9-8 første ledd annet punktum, og at borettslaget i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav.
 

§ 31 Advarsel, pålegg om salg, fravikelse og tvangssalg

Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter overfor borettslaget,
kan borettslaget pålegge andelseieren å selge sin andel, jfr. borettslagsloven §5¬22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt. Pålegg om salg skal være skriftlig og opplyse om at andelen med tilknyttet innskudd, kan kreves tvangssolgt dersom pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke kan settes kortere enn 3 måneder fra pålegget er mottatt.

 

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse overfor eiendommens øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra leiligheten etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. En andelseier som blir kastet ut eller som flytter etter krav fra borettslaget på grunn av mislighold eller fraviker som følge av konkurs, plikter å betale for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten opphører fra det tidspunkt annen andelseier overtar ansvaret for betaling av leien.

Andelseieren må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål, rydding og rengjøring av leiligheten fører med seg. En andelseier kan ikke sett frem motkrav mot borettslaget med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik eller det er gitt depositum i samsvar med egen avtale om dette.

 

§ 32 Endringer i vedtektene

Endringer i disse vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Vedtektene eller vedtak av styret eller generalforsamling kan ikke ta hensyn til trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opphav eller homofil legning, leveform eller orientering. Slike omstendigheter kan heller ikke regnes som saklig grunn til å nekte godkjenning av en andelseier eller bruker eller ha vekt ved bruk av forkjøpsrett.
 

§ 33 Andelseierens aksept av gjeldende regler i borettslaget

Ved erverv av andel har andelseieren gjennomgått borettslagets vedtekter, leiekontrakt samt husordensregler og aksepterer disse som bindende for seg. Andelseieren har rett til å overdra leieretten sammen med tilknyttet andelsbrev på de vilkår som til enhver tid er fastsatt i borettslagets vedtekter, leiekontrakt, husordensregler og vedtak truffet av borettslagets generalforsamling. Bestemmelse i leiekontrakt som er strid med bestemmelsene i disse vedtekter er ikke lenger gyldig. Bestemmelsene i vedtektene trer i stedet for.
 

§ 34 Videoovervåking

Det kan monteres kameraer for videoovervåking for ute- og/eller inne fellesarealer. Innenfor rammene til personopplysningsloven er det opp til styret å beslutte om og hvordan videoovervåkingen skal iverksettes.
 

§ 35 Elektrisk ladbare biler

Styret kan beslutte å etablere strømforsyning for lad bare biler i tilknytning til parkeringsplasser i garasjeanlegget. Styrets rettighet er begrenset til det antall ladepunkter som eksisterende el-anlegg tillater. Styret etablerer strømforsyningen og andelseier som benytter parkeringsplassen skal dekke kostnadene ved tilkobling. Andelseieren skal videre betale en månedlig avgift til dekning av strøm og vedlikehold fastsatt av styret.
 

Styret kan endre betalingen med en måneds varsel ved endret strømpris eller forbruk. Lade punktet skal kun benyttes til å lade andelseierens egen bil. Fremleie av lade punktet er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke. Andelseieren har vedlikeholdsansvar for lade punktet. Unnlater andelseieren å betale det månedlige beløpet eller misligholder andelseieren på annen måte bruken av lade punktet kan styret med en måneds varsel frakoble strømmen til lade punktet og kreve at retten til lade punktet opphører.
 

Retten til å benytte garasjeplass med lademulighet gjelder bare så lenge andelseier bor i borettslaget og har ladbar bil. Når vilkårene for rett til å disponere lade punktet opphører tildeler styret lade punktet til en ny andelseier som disponerer ladbar bil og har behov for lade plass. Andelseiere som er berettiget til en slik lade plass, må melde sin interesse til styret og styret er ansvarlig for tildeling av disse plassene etter venteliste.

Anker 1
logo.tif
bottom of page